Botniarosk

Kristiinankaupungin hyötykäyttöaseman kameravalvontarekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä
18.06.2018

1

Rekisterinpitäjä
Oy Botniarosk Ab
Raatihuoneenkatu 1 a 3
64100 Kristiinankaupunki
Puh. 01019 3400

2
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ympäristöinsinööri Miia Niemi
Raatihuoneenkatu 1 a 3
64100 Kristiinankaupunki
Puh. 0408426770

3
Rekisterin nimi

Kristiinankaupungin hyötykäyttöaseman kameravalvontarekisteri

4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen, tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen sekä turvalli-suutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvit-täminen.

5
Rekisterin tietosisältö

Kameravalvonnan rekisteri muodostuu valvontakameroiden digitaalisista kuvatallenteista. Rekisteriin tallentuu valvonta-alueilla olevien ja liikkuvien henkilöiden kuva ja tieto kuvattavasta alueesta, jossa kamera sijaitsee, sekä tieto kuvan tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat hyötykäyttöaseman valvonta-alueet.

7
Tietojen vastaanottajat

Rekisteristä ei luovuteta yksittäisen henkilön tietoja ulkopuoliselle taholle, ellei soveltuvasta lain-säädännöstä muuta johdu. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai viranomaiselle siltä osin kun tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan valvonta- tai muun tehtävän suorittamiseksi.

8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9
Henkilötietojen säilytysaika

Nauhalle tallentuu tietoa n. kuukauden, jonka jälkeen vanha tieto häviää. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi tarvittava aika.

10
Rekisterin suojauksen periaatteet
Kuvatallenteet säilytetään tiloissa, jotka lukitaan kun asema suljetaan. Tallenteita voivat katsoa vain ne henkilöt, joilla on siihen oikeus työtehtäviensä perusteella. Katsominen vaatii kirjautumisen ja käyttäjätunnuksen järjestelmään. Monitorit suljetaan ja/tai koneet lukitaan jos on riski että sivullisia on läsnä. Vanha tieto tuhotaan kovalevyiltä kirjoittamalla uusi tieto päälle. Tallennetun filmin katsominen vaatii erikoisohjelman, ne eivät ole tavallisilla ohjelmilla katsottavissa.
Kuvatallenne tallennetaan muistitikuille tai lisätään sähköpostiliitteeksi, kun tallenteita luovute-taan viranomaiselle.

11
Oikeus tietojen tarkastamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkas-tuspyyntö tehdään joko kirjallisesti lomakkeella rekisterin yhteyshenkilölle, tai käymällä Oy Bot-niarosk Ab:n toimistolla Kristiinankaupungissa, jolloin on varauduttava todistamaan henkilöllisyys. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi paikka ja mahdollisimman tarkka aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut. Joskus pyynnön esittäjän voi olla tarpeen liittää tarkastuspyyntöön oma kuvansa.
Tarkastuspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen kieltäytymistodistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty.
Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

12
Rekisteröidyn informointi

Kameravalvonnasta ilmoitetaan opasteilla valvottavalla alueella.

13
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu) jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.