Botniarosk

 

Jätekeskuksen kameravalvontarekisteri

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä
22.5.2018

1
Rekisterinpitäjä
Oy Botniarosk Ab
Raatihuoneenkatu 1 a 3
 64100 Kristiinankaupunki
Puh. 01019 3400
 
2
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Käyttöpäällikkö Kari Simpura puh. 0443808991
Oy Botniarosk Ab
Jätekeskus
Horontie 526
64700 Teuva
 
3
Rekisterin nimi
Jätekeskuksen kameravalvontarekisteri
 
4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen, tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvominen sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen.
 
5
Rekisterin tietosisältö
Kameravalvonnan rekisteri muodostuu valvontakameroiden digitaalisista kuvatallenteista. Valvonta-alue koostuu jätekeskuksen aidatun alueen sisäpuolella olevista valvonta-alueista. Rekisteriin tallentuu valvonta-alueilla olevien ja liikkuvien henkilöiden kuva ja tieto kuvattavasta alueesta, jossa kamera sijaitsee, sekä tieto kuvan tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta.
 
6
Säännönmukaiset tietolähteet
Säännönmukaisina tietolähteinä ovat jätekeskuksen valvonta-alueet.
 
7
Tietojen vastaanottajat
Rekisteristä ei luovuteta yksittäisen henkilön tietoja ulkopuoliselle taholle, ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai viranomaiselle siltä osin kun tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan valvonta- tai muun tehtävän suorittamiseksi.
 
8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.
 
9
Henkilötietojen säilytysaika
Sähköisessä muodossa tietoa tallentuu n. kuukauden, jonka jälkeen vanha tieto häviää. Jos säilytysaikana tulee ilmoitus vahingonteosta tai muusta rikoksesta, nauhoitusta säilytetään tältä osin rikoksen selvittämiseksi tarvittava aika.
 
10
Rekisterin suojauksen periaatteet
Kuvatallenteet säilytetään tiloissa, jotka lukitaan kun jätekeskus suljetaan. Tallenteita saavat katsoa vain ne henkilöt, joilla on siihen oikeus työtehtäviensä perusteella. Vanha tieto tuhotaan kovalevyiltä kirjoittamalla uusi tieto päälle. Kuvatallenne tallennetaan muistitikuille tai lisätään sähköpostiliitteeksi, kun tallenteita luovutetaan viranomaiselle.
 
11
Oikeus tietojen tarkastamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään joko kirjallisesti lomakkeella rekisterin yhteyshenkilölle, tai käymällä Oy Botniarosk Ab:n jätekeskuksessa Teuvalla, jolloin on varauduttava todistamaan henkilöllisyys. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi paikka ja mahdollisimman tarkka aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut. Joskus pyynnön esittäjän voi olla tarpeen liittää tarkastuspyyntöön oma kuvansa.
Tarkastuspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen kieltäytymistodistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty.
Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.
 
12
Rekisteröidyn informointi
Kameravalvonnasta ilmoitetaan opasteella, joka on portilla josta valvottavalle alueelle kuljetaan.
 
13
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu) jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.