Botniarosk

Kostnaderna för avfallshanteringen täcks med avfallsavgifter

Till ekopunkterna kan hushållen avgiftsfritt lämna små metallföremål, glas och papper. Det finns ett flertal ekopunkter i varje kommun, ofta i anslutning till butiker eller längs vägen till jobbet. I varje kommun inom vårt verksamhetsområde finns även en återvinningsstation, som till exempel tar emot farligt avfall, metall och trä under dess öppettider. Om du har frågor om din egen avfallshantering kan du vända dig till Botniarosks kontor. Vi informerar även om avfallshanteringen i den väggkalender som delas ut till alla hushåll, i pressen osv.

Avfallshanteringen finansieras inte med skattemedel, utan kostnaderna täcks med avfallshanteringsavgifter. Inom Botniarosks verksamhetsområde består avfallshanteringsavgiften av två delar. Den fasta avgiften, ekoavgiften, betalas av samtliga invånare och ägare av sommarstugor i området. Avgiften fastställs utifrån antalet personer i hushållet och i flervåningshus utifrån antalet lägenheter. Botniarosk skickar ut fakturorna med ekoavgiften, och med hjälp av dessa inkomster upprätthålls bland annat nätverket av ekopunkter och tillhandahålls återvinningsstationernas tjänster.

Den rörliga avgiften omfattar tömning av avfallskärlen samt transport och behandling av avfallet. Denna avgift faktureras av det avfallstransportföretag som har hand om tömningen.