Botniarosk

 

Oy Botniarosk Ab är ett avfallshanteringsbolag som grundades av åtta kommuner 1996. Oy Botniarosk Ab sköter avfallshanteringen inom detta område enligt avfallslagen. Inom verksamhetsområdet bor 45 330 invånare (31.12.2013).

Bolaget har som mål att återvinna största delen av avfallet. Avfall som lämpar sig för återvinning tas emot vid ekopunkterna och återvinningsstationerna. Farligt avfall tas emot på återvinningsstationerna.

Avfall som inte kan återvinnas deponeras så att det inte kan medföra fara eller skada för hälsan eller miljön. Hushållen sorterar sitt avfall i brännbart avfall. Brännbart avfall levereras till Westenergys avfallskraftverk, där det utnyttjas på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt. Innehållet i avfallskärlet används som bränsle i avfallskraftverket, och den energi som utvinns använder Vasa Elektriska Ab för att producera el och fjärrvärme.