Botniarosk

Fördelningen av omsättningen och kostnaderna för avfallshanteringen
som kommunen ansvarar för och för ekoavgiftstjänsterna

Grunderna för avfallsavgiften fastställs noggrannare i den av kommunen godkända avfallstaxan.Kommunen ska informera allmänt om avfallstaxan på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.Kommunen ska årligen också informera kommuninvånarna och andra som anlitar avfallshanteringstjänsterna om de influtna avfallsavgifterna och eventuella grundavgifterna och om vad de influtna medlen har använts till.  Informationen om avfallstaxan, de influtna avgifterna och vad medlen har använts till ska vara tillgänglig i ett datanät.

Grunderna för kommunens avfallstaxa har fastställts i taxan som Sydösterbottens avfallsnämnd godkände 2.11.2016.

Omsättningen består i huvudsak av avfallshanteringsavgifter och utgifterna för tjänster som köps av utomstående såsom transporter, behandlingsavgifter osv.

 

Inkomsterna från ekoavgiftstjänsterna består i huvudsak av ekoavgifterna och utgifterna består av kostnader för upprätthållandet av återvinningsstationerna samt transporten och behandlingen av det avfall som tas emot på dessa.