Botniarosk

Allmänt om avfallshantering för boende i egnahemshus

Fastigheten ska ha ett avfallskärl för brännbart avfall. Avtal om tömning av avfallskärlen ingås med det lokala avfallstransportföretaget.

Avfallstransportbolagens kontaktuppgifter

Avfallskärl

Avfallskärlen ska vara manuellt flyttbara samt försedda med lock, hjul och handtag för att de ska kunna tömmas maskinellt i sopbilen. Avfallskärlet ska tvättas minst en gång om året.
Vintertid ska området framför avfallskärlen plogas och sandas.

Gemensamma avfallskärl
Grannar kan sinsemellan avtala om att använda gemensamma avfallskärl samt dela på kostnaderna för tömningen och behandlingen. Avfallsarrangemanget skall meddelas till Sydösterbottens avfallsnämnd.

Tömningsintervall
Avfallskärlet för brännbart avfall skall tömmas minst varannan vecka sommartid. Vintertid (1.10—30.4) kan tömningsintervallet vara var fjärde vecka om avfallet ryms i avfallskärlet.
Om fastigheten komposterar bioavfallet i en värmeisolerad kompostbehållare kan tömningsintervallet förlängas till högst åtta veckor. Kompostering av bioavfall skall meddelas till Sydösterbottens avfallsnämnd.

Övrigt avfall
Återvinningsbart avfall, det vill säga avfall som kan återvinnas som råmaterial, lämnas till ekopunkterna eller återvinningsstationen. Farligt avfall och elektronik lämnas till återvinningsstationen.