Botniarosk

Vad händer med avfallet?

AVFALL SLUTPRODUKT
Energiavfall Energi
Brännbart avfall

Värme och el från Westenergys avfallskraftverk

Glasförpackningar Omfattas av producentansvaret, returråvara
Planglas Grusersättning i mark- och anläggningsarbeten med miljötillstånd
Returmetall Metall till smältverk och gjuterier
Returpapp Hylskartong
Returpapper Tidningspapper
Farligt avfall Behandlas vid problemavfallsanläggning
Trä Energi till fjärrvärmeverken i vårt närområde
Behandlat trä Energi
Impregnerat trä Demolite Oy, energiåtervinning
Krattningsavfall Kompostering vid avfallscentralen, jord för eget bruk
Risavfall Energi till fjärrvärmeverken i vårt närområde
Elektriska och elektroniska produkter Omfattas av producentansvaret, returråvara
Tegel och betong Grusersättning i egna mark- och anläggningsarbeten
Deponiavfall Läggs på bolagets deponi