Botniarosk

Allmänt om avfallshanteringen för boende i rad- eller höghus

Rad- och höghus ska ha avfallskärl för brännbart avfall. Beroende på antalet bostäder i bostadsaktiebolaget ska rad- och höghus dessutom ha avfallskärl för returpapper, -glas, -metall och –papp. Avtal om tömning av avfallskärlen ingås med det lokala avfallstransportbolaget.

 

Avfallskärl
Avfallskärlen ska vara manuellt flyttbara samt försedda med lock, hjul och handtag för att de ska kunna tömmas maskinellt i sopbilen. Avfallskärlet ska tvättas minst en gång om året.
Vintertid ska området framför avfallskärlen plogas och sandas.

Tömningsintervall
Brännbart avfallskärlet töms minst varannan vecka. Vintertid (1.10—30.4) kan tömningsintervallet vara var fjärde vecka om avfallet ryms i avfallskärlet.
Om fastigheten komposterar bioavfallet i en värmeisolerad kompostbehållare kan tömningsintervallet förlängas till högst åtta veckor.

Returpapper
Om rad- eller höghuset har minst fem bostäder ska fastigheten ha ett insamlingskärl för returpapper. Insamlingskärlet för returpapper töms enligt överenskommelse med det lokala avfallstransportbolaget. Bostadsaktiebolaget bekostar köpet av avfallskärlet. Tömningen är avgiftsfri.

Glasförpackningar, metall och papp
Om rad- eller höghuset har minst tio bostäder ska fastigheten ha egna avfallskärl för glasförpackningar, metall och papp. Avfallskärlen töms enligt överenskommelse med avfallstransportbolaget.

Övrigt avfall
Återvinningsbart avfall, det vill säga avfall som kan återvinnas som råmaterial, läåmnas till ekopunkterna eller återvinningsstationen. Farligt avfall och elektronik förs till återvinningsstationen.