Ekoavgiften är en grundavgift för avfallshanteringen enligt avfallslagen. Ekoavgiften betalas av alla hushåll och ägare av fritidsbostäder inom Botniarosks område. Ekoavgiften faktureras en gång per år.

Med ekoavgiften finansieras bland annat mottagningsställen, mottagning av farligt avfall, rådgivning och information. Den täcker även kostnaderna för avfallshanteringsmyndighetens verksamhet. Den täcker inte transport och behandling av det avfall som hämtas från fastigheterna.

Ekoavgiften

 

Avfall från fritidsboende sorteras på samma sätt som hemma. Dagligt hushållsavfall hör hemma i kärlet för brännbart avfall. Övrigt avfall lämnas till ekopunkterna eller återvinningsstationen, beroende på typen av avfall.

 

När det gäller hantering av brännbart avfall finns det ett flertal alternativ att välja mellan:

 

1. Eget sopkärl vid fritidsbostaden

Om du vistas mycket på sommarstugan och det finns en väg fram till stugan är det bekvämast att skaffa ett eget sopkärl. Avtal om tömning ingås med ett sophämtningsföretag för den tid du vistas på stugan.

 

2. Gemensamt sopkärl

Två eller fler närliggande fastigheter kan avtala om ett gemensamt sopkärl. I vissa sommarstugeområden kan det även finnas gemensamma sopkärl i sommarstugeföreningens, väglagets eller byaföreningens regi. En skriftlig anmälan om gemensamt kärl lämnas till Sydösterbottens avfallsnämnd.

Sydösterbottens avfallsnämnds blanketter

 

3. Låsförsedda kärl för brännbart avfall från fritidsboende

Fritidsboende kan kvittera ut en nyckel till de låsförsedda kärlen för brännbart avfall. De finns utplacerade vid mer än 20 ekopunkter inom Botniarosks verksamhetsområde. Dessa kärl används i första hand när det är krångligt att använda ett eget sopkärl, till exempel på grund av dåliga vägförbindelser.

För användning av kärlen betalas en bruksavgift.

Så här börjar du använda de låsförsedda kärlen

 

4. Det brännbara avfallet lämnas till återvinningsstationen

Brännbart avfall från fritidsbostäder kan lämnas till återvinningsstationerna året runt under stationernas öppettider.

Återvinningsstationens avfallstaxa

Återvinningsstationernas adresser och öppettider

 

5. Soptunnan hemma

Om det är kortare väg hem än till återvinningsstationen eller om soptunnan hemma är ett naturligare alternativ på grund av förbindelserna i övrigt kan det brännbara avfallet läggas i den egna soptunnan. Soptunnan hemma ska tömmas enligt avfallshanteringsföreskrifterna.

 

Övrigt avfall

Övrigt avfall sorteras och lämnas till rätt mottagningsställen. Glasförpackningar, metall och papper lämnas till ekopunkterna. Till återvinningsstationerna lämnas farligt avfall, nyttoavfall och deponiavfall.

Ekopunkterna

Återvinningsstationernas adresser och öppettider