Ekoavgiften är en grundavgift för avfallshanteringen enligt avfallslagen, och den betalas av alla hushåll och ägare av fritidsbostäder inom Botniarosks område.

Ekoavgiften

Hushåll kan till stor del lämna sitt avfall kostnadsfritt till återvinningsstationerna, eftersom behandlingen av avfallet finansieras med ekoavgiften. För brännbart avfall, deponiavfall och konfidentiella dokument som överstiger den mängd som får plats i två pärmar betalas en avgift.

Återvinningsstationernas avfallstaxa för hushåll

Företag betalar en avgift för mottagningen av avfallet enligt återvinningsstationens avfallstaxa.

Återvinningsstationernas avfallstaxa för företag

Till avfallscentralen i Östermark levereras i huvudsak stora lass. Ett bilsläp med avfall hör i regel hemma på återvinningsstationen, medan större mängder levereras till avfallscentralen.

Avfallscentralens avfallstaxa

Avgiften för sophämtningen består av två delar: transport av avfallet och behandling av avfallet. Behandlingsavgiften godkänns av avfallsnämnden och är lika stor för alla. Transportavgiften fastställs av transportföretaget. Ditt sophämtningsföretag ger information om totalavgiften per tömning.

Tömningsavgifter