Företaget

Svaren till de vanligaste frågorna

Mitt avfallskärl är fullt. Vem ska jag kontakta?

Avfallstransportföretagen tömmer avfallskärlen. Här hittar du avfallstransportörernas kontaktuppgifter.

Vad är ekoavgiften och varför måste jag betala den?

Ekoavgiften är en grundavgift för avfallshanteringen. Ekoavgiften är en offentligrättslig årsavgift och grundar sig på avfallslagen (78§). Enligt avfallstaxan som fastställs av avfallsnämnden i Sydösterbotten betalar varje hushåll samt varje fritidsbostad inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde ekoavgiften. Ekoavgiften faktureras en gång per år.

Med ekoavgiften finansieras bland annat mottagningsställen, mottagning av farligt avfall, rådgivning och information. Den täcker även kostnaderna för avfallshanteringsmyndighetens verksamhet. Den täcker inte transport och behandling av det avfall som hämtas från fastigheterna.

Hur bestäms ekoavgiften?

Storleken på ekoavgiften för hushåll beräknas utifrån antalet personer i hushållet. Personer på anstaltvård och studerande utanför Oy Botniarosk Ab:s område utgör undantag. För flervånings- och radhus beräknas avgiften som en fast avgift per bostad, och den faktureras via bostadsbolaget. Avgiftsklasserna hittar du här.

Jag vill betala ekoavgiften med e-faktura, hur ska jag gå till väga?

Du kan ta emot fakturor från Botniarosk till din egen nätbank som e-faktura.

Gör så här:

Gör ett e-fakturaavtal i din egen nätbank.

Välj i nätbanken Oy Botniarosk Ab från förteckningen över fakturautställare.

Skriv in fakturans referensnummer från den senaste fakturan som uppgift för identifiering av faktureraren. Vi får ett meddelande om ibruktagande av e-faktura.

Oy Botniarosk Ab sänder i fortsättningen fakturorna till din nätbank.

När du får en faktura från oss ber vi dig även öppna bilagorna. De innehåller aktuell information.

Kunder som får fakturor med flera kundnummer bör göra ett avtal skilt för varje kundnummer.

Se närmare uppgifter om e-faktura från din egen nätbank.

När har återvinningsstationerna öppet?

Hurdant avfall får man föra kostnadsfritt till återvinningsstationerna?

Nästan allt material som tas emot på återvinningsstationerna får föras kostnadsfritt. Dessa avfall är avgiftsbelagda: skrymmande brännbart avfall, deponiavfall och pärmar med konfidentiella dokument om man för fler än 2 pärmar.

Återvinningsstationernas prislista för hushåll och fritidsboende

Jag är disponent för/invånare i ett husbolag och våra bioavfallspåsar är slut. Var kan vi hämta fler påsar?

Bioavfallspåsar (1 knippe/bostad) kan hämtas avgiftsfritt från återvinningsstationerna under deras öppettider.

När kan man föra ris- och trädgårdsavfall till återvinningsstationerna?

Ris- och trädgårdsavfall kan lämnas till återvinningsstationerna under öppettiderna under den snöfria årstiden. I Östermark lämnas trädgårdsavfallet till avfallscentralen.

Jag har en fritidsbostad men vill inte skaffa ett eget avfallskärl dit. Hur får jag nyckeln till ett låsförsett kärl för brännbart avfall?

Här kan du läsa om hur du får en nyckel till ett låsförsett kärl:
Låsförsedda kärl för brännbart avfall

Jag komposterar bioavfall och vill förlänga tömningsintervallerna för det brännbara avfallet. Hur går jag till väga?

Om du komposterar ditt bioavfall i en värmeisolerad kompostbehållare kan tömningsintervallet för sopkärlet förlängas upp till åtta veckor. Ansökan om längre tömningsintervall lämnas till avfallsnämnden.

Ansökan om förlängning av avfallskärlets tömningsintervall

Jag har inget avtal om sophämtning. Vem ska jag kontakta?

Varje hushåll ska ha ett avfallskärl för brännbart avfall samt tömning av kärlet. Avtal om tömning
ingås med ett avfallstransportföretag.

Länk till avfallstransportföretagens kontaktuppgifter

Jag har flyttat och bor inte kvar längre i bostaden som ekoavgiften gäller.

Betalningsskyldig för ekoavgiften är den som är skriven i bostaden i början på året d.v.s. 1.1.
Meddela de nya uppgifterna med e-blanketten

Uppgifterna kan även meddelas med pappersblanketten som följer med fakturan. Postningen är
avgiftsfri. Vid behov sänder vi en ny korrigerad faktura.

SVFIEN