SVFIEN

Fritidsbostäder

Avfallshantering för fritidsbostäder

Avfall från fritidsboende sorteras på samma sätt som hemma.


När det gäller hantering av brännbart avfall finns det ett flertal alternativ att välja mellan:

Eget avfallskärl vid fritidsbostaden

Om du vistas mycket på sommarstugan och det finns en väg fram till stugan är det bekvämast att skaffa ett eget avfallskärl. Avtal om tömning ingås med ett avfallstransportföretag för den tid du vistas på stugan. Avfallskärlet ska tömmas enligt avfallshanteringsföreskrifterna.

Kontaktuppgifter till avfallstransporteringsföretagen

Gemensamt avfallskärl

Två eller fler närliggande fastigheter kan avtala om ett gemensamt avfallskärl. I vissa sommarstugeområden kan det även finnas gemensamma avfallskärl i sommarstugeföreningens, väglagets eller byaföreningens regi. En skriftlig anmälan om gemensamt kärl lämnas till Sydösterbottens avfallsnämnd.

Anmälan om användning av gemensamt avfallskärl

Låsförsedda kärl för brännbart avfall från fritidsboende

Fritidsboende kan kvittera ut en nyckel till de låsförsedda kärlen för brännbart avfall. De finns utplacerade vid mer än 20 ekopunkter inom Botniarosks verksamhetsområde. Dessa kärl används i första hand när det är krångligt att använda ett eget avfallskärl, till exempel på grund av dåliga vägförbindelser.

För användning av kärlen betalas en bruksavgift.
Så här börjar du använda de låsförsedda kärlen

Det brännbara avfallet lämnas till återvinningsstationen

Brännbart avfall från fritidsbostäder kan lämnas till återvinningsstationerna året runt under stationernas öppettider.

Återvinningsstationens avfallstaxa
Återvinningsstationernas adresser och öppettider

avfallskärlet hemma

Om det är kortare väg hem än till återvinningsstationen eller om avfallskärlet hemma är ett naturligare alternativ på grund av förbindelserna i övrigt kan det brännbara avfallet läggas i det egna avfallskärlet. Avfallskärlet hemma ska tömmas enligt avfallshanteringsföreskrifterna.


Avfallskärl för brännbart avfall samt avtal om tömning

Om man till fritidsbostaden väljer alternativet att skaffa ett eget avfallskärl för brännbart avfall ska man själv göra avtal om tömning av avfallskärlet med ett avfallstransportföretag. Det är avfallstransportföretaget som fakturerar transport- och behandlingsavgiften.

Kontaktuppgifter till avfallstransportföretag

Tömningsintervall

Avfallskärlet ska tömmas minst varannan vecka. Vintertid, det vill säga från oktober till slutet av april, kan tömningsintervallet vara högst fyra veckor om avfallet får plats i avfallskärlet. För en- och tvåpersons hushåll som producerar lite avfall kan tömningsintervallet vara fyra veckor året runt.

Om du komposterar bioavfallet i en värmeisolerad kompostbehållare kan avfallsnämnden bevilja förlängt tömningsintervall. Tömningsintervallet kan då vara högst åtta veckor. Förlängt tömningsintervall söks hos Sydösterbottens avfallsnämnd.

Ansökan om förlängning av avfallskärlets tömningsintervall

Om du komposterar bioavfallet ska du meddela att du har en kompost till Sydösterbottens avfallsnämnd, antingen elektroniskt eller med en utskrivbar blankett:

Anmälan om kompostering av bioavfall

Gemensamt avfallskärl

Om du producerar lite avfall kan du komma överens med närliggande fastigheter om att dela på ett gemensamt avfallskärl. Användarna av ett gemensamt kärl får bo högst en kilometer från varandra i tätortsområden och högst tre kilometer från varandra i glesbygdsområden.

När du börjar eller slutar använda ett gemensamt avfallskärl ska du göra en anmälan till Sydösterbottens avfallsnämnd.

Anmälan om användning av gemensamt avfallskärl

Ekoavgift

Ekoavgift faktureras för varje registrerad fritidsbostad, ekoavgiften är en grundavgift för avfallshanteringen i enlighet med avfallslagen och faktureras av Botniarosk.

Här kan du läsa mera om ekoavgiften

hur sorteras avfallet från fritidsbostäder?

Brännbart avfall

Dagligt avfall från fritidsbostaden som inte kan återvinnas sorteras som brännbart avfall och förs till den insamlingspunkt för brännbart avfall som man valt.

Avfall som sorteras som brännbart avfall

Återvinningsstationen

Farligt avfall, el- och elektronikavfall, deponiavfall, nyttoavfall samt större objekt tex möbler förs till en återvinningsstation.

Avfall som tas emot på återvinningsstationen

Återvinningsstationernas adresser och öppettider

Ekopunkterna

Returpapper, metall- och glasförpackningar kan föras till närmaste Botniarosk ekopunkt eller Rinki-ekopunkt. På Rinki-ekopunkterna samlas förutom returpapper, metall- och glasförpackningar även kartongförpackningar.

Avfall som tas emot på ekopunkter

Ekopunkternas adresser

Till vissa Rinki-ekopunkter kan du även föra plastförpackningar. Här kan du se vad som hör till plastförpackningar samt vilka Rinki-ekopunkter som har insamling för plastförpackningar.

Rinki-ekopunkter med insamling för plastförpackningar.

avfallscentralen

Till avfallscentralen i Östermark lämnas stora avfallspartier. Avfall från fritidsbostäder som inte hör hemma i kärlet för brännbart avfall eller på ekopunkten lämnas i huvudsak till återvinningsstationen. Som tumregel hör ett bilsläp med avfall hemma på återvinningsstationen, medan ett traktorsläp med ett enda avfallsslag lämnas till avfallscentralen. Här kan du läsa mera om vilket avfall du kan föra till avfallscentralen.

Avfall som tas emot på avfallscentralen

Om du inte hittade den information du sökte hjälper vi gärna!

Våra kontaktuppgifter hittar du här.