Yristys

Sako - ja umpikaivolietteen tyhjentäjät

ELY:n hyväksymät sako- ja umpikaivolietteen tyhjentäjät

Tiedotus asukkaille saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollosta

Kiinteistönomistaja vastaa itse saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjentämisen tilaamisesta. Tyhjäys ja kuljetus on hankittava jätteenkuljetusyritykseltä, joka kuuluu ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Asiakkaalla on oikeus pyytää kuljettajalta nähtäväksi ote jätehuoltorekisteriin kuulumisesta. Jatehuoltokompassi.fi sivustolta voi tarkistaa kuuluuko kuljetusyritys jätehuoltorekisteriin.

Saostussäiliöistä liete on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöstä viimeistään niiden täyttyessä. Säiliön täyttymistä ja täyttymishälyttimen toimintaa on kuitenkin seurattava säännöllisesti.

Kuljetusyrityksen tulee kuljettaa liete kunnan jätevedenpuhdistamolle tai kunnan järjestämään lietteen vastaanottopaikkaan.  Jätteenkuljetusyritykset raportoivat tekemänsä tyhjennykset viranomaiselle seurantaa varten.

Liete on aina käsiteltävä hygieeniseksi kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Aktiiviviljelijänä toimiva jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen yhteensä enintään neljän naapurikiinteistöltä tai muulta lähellä sijaitsevalta kiinteistöltä, asumisesta syntyvän lietteen ja levittää käsiteltynä peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen.

Lietteen omatoimisesta käsittelystä tulee tehdä aina etukäteen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle osoitteeseen: jatelautakunta@teuva.fi.

Suupohjan jätelautakunta

Oy Botniarosk Ab

© 2024 Oy Botniarosk Ab. All right reserved.
Web design by KeKu Design
SVFIEN