Tiedotus biojätteen erilliskeräyksestä ja lietteiden jätehuollosta

Heinäkuussa 2024 astuvat voimaan uudet biojätteen erilliskeräystä koskevat määräykset 

Biojäte siirtyy kunnalliseen jätekuljetukseen

Biojätteen erilliskeräys tuli pakolliseksi taajama-alueilla sijaitseville vähintään viiden asunnon asuinkiinteistöille Botniarosk Oy:n toiminta-alueella heinäkuussa 2022 ja paikalliset jätekuljetusyritykset ovat tähän mennessä vastanneet astioiden tyhjentämisestä. Heinäkuun 19. päivästä alkaen, biojäteastioiden tyhjennys siirtyy kunnallisen jätekuljetuksen alaiseksi.

Biojätteen erilliskeräys siirtyy Botniarosk Oy:lle 19.7.2024 alkaen ja kuljetusyhtiönä toimii Verdis Oy tai muu Botniarosk Oy:n hyväksymä jätteenkuljetusyritys, taloyhtiöiden jo olemassa olevilla biojäteastioilla. Jätekuljetusyhtiöiden kanssa sovitut tyhjennysvälit jatkuvat entiseen tapaan.

Biojätteen erilliskeräys yli 10 000 asukkaan taajamissa

Toinen heinäkuussa 2024 voimaan tuleva määräys on, että kaikki yli 10 000 asukkaan taajamissa asuvat asukkaat, asuinmuodosta riippumatta, ovat velvollisia liittymään biojätteen erilliskeräykseen. Botniaroskin toiminta-alueella ei löydy yli 10 000 asukkaan taajama-alueita, joten velvollisuus liittyä biojätteen erilliskeräykseen koskee jatkossakin vain taajamissa olevia vähintään viiden asunnon asuinkiinteistöjä.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiedotus asukkaille saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuollosta

Kiinteistönomistaja vastaa itse saostus- ja umpisäiliölietteidentyhjentämisen tilaamisesta. Tyhjäys ja kuljetus on hankittava jätteenkuljetusyritykseltä, joka kuuluu ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Asiakkaalla on oikeus pyytää kuljettajalta nähtäväksi ote jätehuoltorekisteriin kuulumisesta. Jatehuoltokompassi.fi sivustolta voi tarkistaa kuuluuko kuljetusyritys jätehuoltorekisteriin.

Saostussäiliöistä liete on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöstä viimeistään niiden täyttyessä. Säiliön täyttymistä ja täyttymishälyttimen toimintaa on kuitenkin seurattava säännöllisesti.

Kuljetusyrityksen tulee kuljettaa liete kunnan jätevedenpuhdistamolle tai kunnan järjestämään lietteen vastaanottopaikkaan.  Jätteenkuljetusyritykset raportoivat tekemänsä tyhjennykset viranomaiselle seurantaa varten.

Liete on aina käsiteltävä hygieeniseksi kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Aktiiviviljelijänä toimiva jätteen haltija saa ottaa käsiteltäväkseen yhteensä enintään neljän naapurikiinteistöltä tai muulta lähellä sijaitsevalta kiinteistöltä, asumisesta syntyvän lietteen ja levittää käsiteltynä peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen.

Lietteen omatoimisesta käsittelystä tulee tehdä aina etukäteen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle osoitteeseen: jatelautakunta@teuva.fi.

 ELY:n hyväksymät sako- ja umpikaivolietteen tyhjentäjät

SVFIEN
© 2024 Oy Botniarosk Ab. All right reserved.
Web design by KeKu Design